Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Orthodoxalia > Proloog van Ochrid

 

 

 

Go to MP3player

 

Oktober

18

 

LOFZANG


Heilige Apostel en Evangelist Lukas


De goddelijke Lukas, zowel wijs als geleerd,
Doorstond vrijwllig martelingen omwille van de Heer.
Hij kon de spot en de pijn hebben vermeden,
Dan had de wereld echter de grote Lukas niet gekend.
In zijn jeugd aanschouwde Lukas Gods waarheid
En hij gaf zijn hart over aan de Zoon van God.
Hij beluisterde de Leraar, aanschouwde de Wonderdoener
En herkende in Hem de Onsterfelijke Schepper.
Hij ontmoette de Opgestane en sprak met Hem
Hij deed wondere werken in Zijn Naam.
Christus werd zijn enige vreugde
En Lukas offerde zijn geest, zijn rijkdom en jeugd voor Hem.
Oud in jaren bleef hij jong in Christus
En wat hij van Hem ontving, schonk hij aan de wereld.
Toen hij aan de wereld alles had gegeven, wat hij geven kon,
Betaalde de wereld, zoals de Schrift het aangeeft, hem met minachting.
Aan een oude olijfboom hing de bejaarde Lukas,
Met een lach op zijn gezicht en de armen, gekruist voor zijn borst.
En de hand van Christus reikte neer uit de hemel
En nam de ziel op van Zijn Evangelist.
Nu bidt de heilige Lukas voor de Heilige Kerk
In de stralend Paradijs, samen met de andere apostelen.

 

 

OVERWEGING

 

 

Kan een zondaar zijn zonden berouwen en tot bekering komen in tien dagen? Naar het onmetelijke medelijden van God, kan dit. Tijdens de regering van Keizer Mauritius, leefde er een beroemde of beruchte boef in de buurt van Constantinopel. Hij zaaide angst en terreur binnen en buiten de hoofdstad. Op een dag stuurde de Keizer zelf een kruis naar de bandiet als teken van geloof, dat hij hem geen kwaad zou doen, zo hij zich zou overgeven. De rover aanvaardde het kruis en gaf zich over. Bij zijn aankomst in Constantinopel viel hij voor de voeten van de Keizer neer en smeekte hem om vergiffenis. De keizer hield zijn woord, schonk hem genade en liet hem gaan. Korte tijd later werd de boef zwaar ziek en hij voelde zijn dood naderen. Bitter en berouwvol beweende hij zijn vele zonden en onder tranen bad hij tot God opdat Hij hem vergiffenis zou schenken, zoals ook de keizer dat had gedaan. Zijn zakdoek was van tranen doordrenkt. Na tien dagen bidden onder tranen, overleed de berouwvolle man. Tijdens de nacht van zijn afsterven had de dokter van de bandiet een droombeeld: Onmiddellijk na zijn dood verzamelden er zich rond zijn lichaam zwarte demonen met papierlijsten, waarop al zijn zonden beschreven stonden. Twee stralende engelen verschenen ook en zij plaatsten een weegschaal in het midden. Luid lachend wierpen de demonen al hun lijsten op ene schaal van de balans, die meteen doorsloeg. De engelen beraadslaagden: “Wat zullen wij als tegenwicht aanbieden? Laat ons zoeken naar iets goeds in zijn leven!” Op dat ogenblik verscheen in de hand van een engel de met tranen doorweekte zakdoek. Snel legden ze die in de schaal aan hun kant, waarop de balans naar hun zijde doorsloeg. Huilend van verdriet vluchtten de demonen weg, terwijl de engelen de ziel van de berouwvolle dief begeleidden naar het Paradijs, terwijl ze de menslievende God verheerlijkten.

 

 

OVERDENKING

 

Laat mij nadenken over het wonder van de Apostel Filippus en de Ethiopische eunuch (Hand. 8):
1. Hoe een engel Filippus vanuit Samaria langs de weg leidde naar Gaza.
2; Hoe Filippus de eunuch van Koningin Kandake zag, hem de profetie van Jesaja uitlegde en hem doopte.
3. Hoe een engel Filippus onzichtbaar maakte voor de eunuch en hem meteen naar de stad Azotus bracht.

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden