Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Orthodoxalia > Proloog van Ochrid

 

 

 

Go to MP3player

 

December

14

 

LOFZANG

Heilige Thyrsus, Leucius en Kallinicus

 

 


Gij kende het Geloof, gij erkende Christus,
Gij schonk uw lichaam om uw ziel te redden.
Daarom schittert uw naam thans in de hemelen
En gloeit een onblusbaar vuur in de Kerk.
Onsterfelijke helden, bid voor ons,
Opdat de zondige wolken van ons zouden wegdrijven.
Zalige Leucius en nobele Thyrsus,
Glorierijke Kallinicus, maar ook waardige Filemon
En alle anderen, die de zware martelingen doorstonden,
Thans zijt gij ingezetenen van een betere wereld.
Stralende vuurtorens, bid voor ons.
Martelaren van God, bid voor de Kerk.
Gij kende de liefde, een hemels bezit,
Dat de aarde niet kende, niet eens bij de ware naam kon noemen.
Gij zag de liefde geheel en al in Gods Zoon,
In het teken van de kruisiging en in Zijn bebloed voorhoofd.
Nu leeft gij dicht bij God en aanschouwt Zijn gelaat.
Gij bedekt onze zonden door uw gebeden.

 

 

OVERWEGING

 

 

Er zijn drie lovenswaardige vormen van ijver: zichzelf zuiveren van alle zondige gedachten en verlangens, zoeken naar de waarheid van het Geloof, streven naar Gods gerechtigheid tussen de mensen. Deze drie vormen van inzet vervolmaakten de ziel van de Heilige Nicolaas de Wonderdoener. Zijn leven lang zocht hij zichzelf te reinigen en bewaakte hij zijn hart. De waarheid van het Geloof verdedigde hij op het Eerste Oecumenisch Concilie in Nicea (325), toen hij de gevreesde confrontatie met Arius aanging. En zijn streven naar Gods gerechtigheid onder de mensen was opvallende bij twee gelegenheden, waarbij hij telkens drie onschuldige mensen redde van de doodstraf. Op een dag, Nicolaas was toen niet in de stad Myra aanwezig, veroordeelde de geldzuchtige gezagsdrager Eustathius drie mannen ter dood door onthoofding. Hij werd voor dit vonnis omgekocht door enkelen van hun vijanden. Toen de Heilige Nicolaas dit vernam, spoedde hij zich in allerijl naar de stad. De veroordeelden waren reeds naar de executieplaats gebracht en de beul had reeds zijn zwaard geheven boven de hoofden van deze drie mannen, toen de Heilige Nicolaas het zwaard uit de hand van de beul rukte en de drie ter dood veroordeelden bevrijdde. Later berispte hij Eustathius en bracht hem tot schaamte en berouw. Op een gelijkaardige wijze werden drie keizerlijke gezagvoerders, Nepotianus, Ursus en Herpylion, belasterd bij Eulavius, de eparch van Constantinopel en bij de keizer zelf, die het doodsvonnis ondertekende. Op de avond van hun terechtstelling baden de drie gezagvoerders tot God: “O God van Nicolaas, bevrijd ons, onschuldigen, van de dood, die ons wacht!” Diezelfde nacht verscheen Nicolaas zowel aan de keizer, als aan de eparch in een droom, hij verweet hen hun ongerechtigheid en beval hun de drie gezagvoerders meteen vrij te laten. ’s Anderendaags vertelden de keizer en de eparch elkaar over hun droom en onmiddellijk werden de drie gevangenen bevrijd uit de gevangenis en van een gewisse dood.  

 

 

OVERDENKING

 

Laat mij nadenken over de gehoorzaamheid van Abraham:
1. Hoe Abraham God gehoorzaamde, toen Hij hem opdroeg zijn land, zijn verwanten en het huis van zijn vader te verlaten (Genesis 12).
2. Hoe Abraham God gehoorzaamde, toen Hij hem opdroeg zijn enige zoon als offer op te dragen (Genesis 22).

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden