Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Broederschap > Disclaimer

Vladyko Joan

Go to MP3player

De Broederschap Aartsbisschop Joan, Roesdammestraat 5 te 8630 Veurne, verzamelt via de website twee soorten gegevens: persoonlijke en verkeersgegevens. Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van ons driemaandelijks blaadje of voor het meedoen aan bedevaarten, of andere georganiseerde zaken, geeft u ons toestemming voor het bewaren van de door u bij die aanmelding opgegeven persoonlijke gegevens.

Bij het aanmelden met het oog op het meedoen aan een door de Broederschap georganiseerde prijsvraag of actie, worden enkel de volgende gegevens in onze bestanden opgeslagen: uw naam, adres, uw taalkeuze, uw e-mail adres, uw telefoonnummer, en overige gegevens die u ons verstrekte aan de hand van één van onze webformulieren of inschrijvingsformulieren.

Al deze aldus verstrekte gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan derden beschikbaar gesteld worden.

U hebt steeds, op elk moment, het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te controleren en te laten verbeteren of schrappen, zoals meer in detail bepaald door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U kan zich in dit verband richten tot de webmaster

 

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn anonieme data: bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. We gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website technisch en inhoudelijk te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens. Ook deze informatie wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

Het inloggen op en het gebruik van deze website wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Enigerlei geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Veurne behoren.

 

 


Impressum
Finaliteit van de website; beperkte aansprakelijkheid; gebruiksvoorwaarden

De Broederschap Aartsbisschop Joan heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar leden in het bijzonder. De Broederschap Aartsbisschop Joan besteedt veel zorg aan de creatie en de samenstelling van deze website, maar geeft geen garantie dat de inhoud van deze website steeds en in alle opzichten juist, volledig, betrouwbaar en actueel is, noch dat de daarop vermelde diensten of producten steeds voorradig zijn of geleverd kunnen worden aan de op de website geleverde prijzen.

De Broederschap Aartsbisschop Joan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen ontstaan door de onvolledigheid, de inaccuraatheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Deze website impliceert geen aanbod in hoofde van Broederschap Aartsbisschop Joan aan de gebruiker tot het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis en evenmin impliceert zij een uitnodiging aan die gebruiker tot het doen van een aanbod aan Broederschap Aartsbisschop Joan houdende het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis.

De Broederschap Aartsbisschop Joan behoudt zich het recht voor deze website, of de daarop vermelde informatie of opgenomen gegevens ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke aankondiging, geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen, of die anderszins het goede functioneren van de Broederschap Aartsbisschop Joan-website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

De gegevens over de Broederschap Aartsbisschop Joan op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over de Broederschap Aartsbisschop Joan, haar product en haar diensten te verstrekken. Zij zijn niet bedoeld voor mogelijke kandidaat-beleggers of investeerders. Broederschap Aartsbisschop Joan neemt terzake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die dergelijke beleggers of investeerders op basis van de informatie op deze website zouden nemen.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

Deze website valt, zowel wat haar tekst, concept als lay-out betreft, onder het intellectueel eigendomsrecht van de Broederschap Aartsbisschop Joan. Behoudens de uitdrukkelijke expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Broederschap Aartsbisschop Joan is het niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan te wijzigen, om deze elektronisch of anderszins te kopiëren, of om deze op enige andere manier te manipuleren.

Deze website bevat eveneens teksten, beelden en andere items die onder de intellectuele eigendomsrechten van derden vallen. De Broederschap Aartsbisschop Joan verleent onder geen beding de toestemming om op enigerlei wijze dergelijke items te gebruiken, te kopiëren of anderzijds te manipuleren. Enigerlei dergelijke toestemming dient door de gebruiker van deze website rechtstreeks bij de titularis van de intellectuele eigendomsrechten te worden gevraagd.

Links naar de website “www.orthodox.be”

De Broederschap Aartsbisschop Joan staat toe dat hyperlinks aangebracht worden naar de website “www.orthodox.be”, mits evenwel naar de hoofdpagina gelinkt wordt en onder de beperkingen hieronder verder aangegeven.

De Broederschap Aartsbisschop Joan staat het aanbrengen van zogenaamde 'deeplinks' (direct naar bepaalde onderdelen van de website “www.orthodox.be”) niet toe en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich daartegen te verzetten en de nodige stappen in rechte te ondernemen, zonder dat het gedogen gedurende een bepaalde periode van een dergelijke ongeoorloofde ‘deeplink’ als een verzaking aan haar rechten zal kunnen geïnterpreteerd worden.

Het is verder niet toegestaan een hyperlink naar “www.orthodox.be” zo in te richten dat een internetgebruiker de Broederschap Aartsbisschop Joan-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Links vanuit de website “www.orthodox.be”

De Broederschap Aartsbisschop Joan-site bevat hyperlinks naar externe sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. De Broederschap Aartsbisschop Joan neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de toegankelijkheid of de inhoud van dergelijke pagina's.

In de mate dergelijke pagina’s of links naar dergelijke pagina’s de mogelijkheid geven om door derden ontwikkelde software te downloaden, al dan niet gratis, geeft Broederschap Aartsbisschop Joan geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, met betrekking tot de functionaliteit of met betrekking tot de bruikbaarheid van die software.

De Broederschap Aartsbisschop Joan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van dergelijke software.

Browser

Deze site is het best te bekijken onder Microsoft Windows met volgende browsers:

vanaf Internet-explorer 5.0

vanaf Firefox 1.0

vanaf Netscape Navigator 8.01

vanaf Opera 8.01

Tevens adviseren wij om tegelijkertijd de gratis Acrobat Reader van Adobe te gebruiken.

 

Achtergrondmuziek

Om gebruik te kunnen maken van de achtergrondmuziek moet je javascript ingeschakeld hebben in je webbrowser...

Heb je javascript ingeschakeld, klik dan op de MP3 speler hieronder om verder te gaan... er zal vervolgens automatisch nagegaan worden of je 'Flash' op je pc hebt geïnstalleerd, want dit is de laatste vereiste om ten volle van het aanbod te kunnen genieten... vergeet niet Uw luidsprekers aan te zetten!

Klik op de player om de muziek te starten; u krijgt de player in een nieuwe scherm dat u kan 'minimaliseren' Klik hier voor muziek - Flash geïnstalleerd  en Javascript inschakelen vereist en vervolgens terug
naar vorige pagina

 

Deze MP3-speler werd getest en werkt met voormelde browsers.

 

Opgelet! indien u bovendien nog gebruik maakt van externe programma's om popups te blokkeren (zoals bvb Lavasoft Adwatch met pop-up blokkering ingeschakeld) dan zal de MP3-speler ook niet werken, want de MP3speler opent zich in een soort popupvenster, aangemaakt door de webmaster van deze site....hou daar dus rekening mee wanneer u geen achtergrondmuziek zou kunnen beluisteren!

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden