Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel  

Sitemap | U bent hier > Orthodoxalia > HomilieŽn > De bezeten zwijnen 2017

 

 

"En zie, de gehele kudde
stormde langs de helling
de zee in.

(Mt. 8, 32)

 

De bezeten zwijnen 2017

 

Geliefde broeders en zusters,

 

Nu wij een reliek van de gezegende Matrona van Moskou in ons midden hebben, is het goed om even, samen met haar, na te denken over het doel en de zin van ons leven, hier in deze moderne tijd, op deze aarde waar wij allemaal op ronddolen of pelgrimeren, doelloos van hot naar her rennen, om afstevenen naar een bepaalde plaats, een doel van onze reis.

 

Achter de coulissen van de dictatuur vloeit bloed,
achter die van de democratie geld.

(Sigmund Graff)

 

 

In het evangelie vandaag wordt ons verhaald hoe die tonnen lekker varkensvlees naar het meer toe rennen om er zich in te verdrinken. Voor de inwoners van de streek is dit een norm geldelijk verlies, een economische catastrofe. Wanneer we nu, al was het maar even, onze ogen opslaan, constateren we dat deze naar de dood hollende kudde een beeld is van de laatste eeuw en wat er in onze ‘heerlijke beschaafde’ wereld gebeurd is, waar de dollar en de Euro de enige ware goden zijn.

 

Als het beter gaat met de economie,
dan gaat al de rest slechter.
(Art Buchwald)

 

 

De heilige Matrona heeft haar leven doorgebracht onder twee verschrikkelijke en onmenselijke regimes. Vooreerst het bewind van het communisme. Dit stelde alles in het werk om de naam van Christus definitief te verwijderen en de naam van christen uit te bannen, het geloof zo belachelijk te maken zodat men zich schamen zou om zelfs maar aan Jezus te denken.

 

Oorlog voeren, betekent:
 de aarde dwingen om mensenvlees te eten.
(Mencius, chinees wijsgeer 289v)

 

 

Toen brak ook de Tweede Wereldoorlog uit, die wrede tijd waarbij de nazi’s niet alleen Rusland, maar bijna heel West-Europa onder hun ijzeren hielen platwalste. De gruwelen die in deze tijd gebeurden, gaan alle beschrijving te boven, niet alleen in de gaskamers en de ovens van de concentratiekampen, maar overal, in steden en gehuchten waar zij het hakenkruis lieten wapperen.

 

'Nooit zal ik die nacht vergeten,
de eerste nacht in het kamp,
die mijn leven heeft veranderd in één lange nacht,
zeven keer vervloekt en zeven keer bekrachtigd.
Nooit zal ik die rook vergeten.
Nooit zal ik de gezichtjes vergeten van de kinderen
van wie ik de lichamen in rookpluimen zag veranderen
 onder een stille blauwe lucht.
Nooit zal ik deze dingen vergeten,
ook al ben ik gedoemd
om even lang te leven als God Zelf.
Nooit.'
(Uit het boek 'Nacht Elie Wiesel)

 

Matrona en allen die in deze jaren leefden konden denken dat de varkensstal was losgebroken, dat de varkens smerig over de aarde renden in woeste razernij, alles vernielend onder hun poten en opvretend alles wat ze maar vinden konden. Een varken is niet kieskeurig: het slobbert zowel gerstenat als het mensenvlees eet.

 

Leugen is de moeder van het geweld.
(Mahatma Ghandi)

 

 

Wanneer we naar onze tijd kijken, lijkt het of het minder wreedaardig en bloederig is, maar mijn vraag is of we niet gewend zijn geraakt aan de over onze wegen en harten rennende varkenspoten, die vertreden en opvreten al wat aan Christus doet denken: kerken worden gesloten, gesloopt of gebruikt voor de meest vreemde doeleinden, kruisen worden weggehaald, verbannen uit de maatschappij en de politici denken dat ze de wereld en de cultuur gaan redden met leugens, want we leven in een maatschappij die liegt en halve waarheden vertelt en belangrijke feiten verzwijgt. Er wordt over alles en nog wat gelogen, zolang het de economie niet verstoort en de rijkdom der rijken onbelast laat.
En wat zijn we toch dom: we geloven ook nog wat ze ons wijsmaken. We hebben zelfs geen kritische reflex meer.

 

Een leugen die vaak genoeg verteld wordt,
wordt op de duur zelf waarheid.
(Vl. Lenin)

 

Wanneer ons gezegd wordt: Assad is slecht en een tiran, dan is Assad slecht. En iedereen herhaalt het als een refrein. Wanneer dan gezegd wordt: de koning van Arabië is goed en een vriend van het volk, dan is voor iedereen de zaak beklonken: hij is goed. Wat hij dan verder aan onrechtvaardigheden mag begaan, doet er niet toe: hij is goed.

 

Politiek is één groot complot
tegen eenvoudige sukkels als u en ik.
(Jan Blokker)

 

 

Ons oordeelsvermogen lijkt stuk en alles wordt ons als een voorgekauwde pap, die met politiek gemend speeksel tot een brij is verworden, in de mond gepropt.
We dienen slechts te slikken, zodat we niet merken dat deze voeding smakeloos is. En stilaan glijdt de wereld af naar uiterste idiotie, een tijdperk waarin de Wijsheid, de Christus, van het aardoppervlak is verdwenen.

 

“Christenheid is als een nagel.
Hoe harder je slaat,
des te dieper dringt hij door.”  
(John Ortberg)

 

 

Patriarch Kyril heeft in een lange preek erop gewezen dat Europa de weg der dwaasheid aan het bewandelen is. Hij spreekt eerst over het grote Romeinse imperium met zijn machtige keizers, die er alles aan gedaan hebben om het zaad van het christendom te stikken in het bloed van de martelaren en definitief als politieke dissidente uit te roeien. Niet één keizer, maar meerdere keizers. Maar ze slaagden niet in hun opzet. Ook in het eigen Rusland poogde het goddeloze regime de Orthodoxie definitief te doen verdwijnen, en het is evenmin gelukt.
En, broeders en zusters, het opzet zal hier ook niet slagen, want het Kruis en de macht van het Kruis straalt niet in wapengeweld, maar in het zoete strijdgewoel van de liefde, waar men zichzelf geweld aandoet om de naaste geen pijn te doen.
Waar heeft de mens nood aan? Aan leuke dingetjes, die vervelen? Aan het tijdverdrijf van spelletjes? Aan oprechte liefde?

 

“Laat ons niet vergeten
dat wij een pelgrimskerk zijn,
onderworpen aan verkeerd begrepen worden,
aan vervolging,
maar een Kerk die rustig verdergaat,
want zij draagt de kracht van de liefde.”
(Oscar Romero)

 

 

Het antwoord ligt voor de hand. We zoeken allen om bemind en begrepen te worden. En deze nood werd gelenigd door de gezegende Matrona die nu hier in ons midden is. Als men niemand meer had, geen schouder meer op op te huilen, dan was Matrona daar, altijd beschikbaar, altijd troostend, altijd helpend. Ze was blind en kon zich niet verplaatsen. Naar de normen van onze maatschappij: een nutteloos leven dat uitnodigt tot de vraag aan de artsen om euthanasie te plegen, want je leven is toch zinloos: je ziet niets, je kunt niet lopen, je kunt niet genieten van het leven. Zou het niet beter zijn om op het kerkhof te gaan liggen na een spuitje om u in slaap te brengen? Zo spreekt onze maatschappij.

 

Gemeten naar menselijke maatstaven
die het levensgeluk bepalen,
had gij moeten verglijden
in de diepste put van naargeestig verdriet,
maar gij schitterde en straalde
van opperste vreugde.
Mateloos mild toonde gij
de gaven van het geestelijk leven;

gij geneest de gelovigen
(akathist Matrona)

 

 

Maar Matrona, hoewel blind, zag het anders. Wat ze niet met haar lichamelijke ogen kon zien, vond ze niet de moeite waard, want ze zag een schonere en betere werkelijkheid. En deze werkelijkheid: God omringd door Zijn heiligen, gaf ze door aan hen die, hoewel ze zien konden, blind waren voor de goddelijke werkelijkheid, en hier op aarde de gruwelen van elke dag met eigen ogen moesten zien. Zij kon het wenend hart van al die mensen tot rust brengen, zij kon echte troost schenken, zij kon helpen waar niemand nog helpen kon. De beste psychiaters in het sovjet-rijk waren niet in staat met al hun wetenschappelijke kennis te doen wat Matrona deed, want zij bracht echte heling aan de harten en zielen van de mensen.

 

Bij uw graf geschieden
zonder onderbreking talloze wonderen.
Evenals de Heilige Serafim
hebt gij beloofd
dat mensen u al hun leed
mochten toevertrouwen.
Zo zet gij uw barmhartig dienstwerk verder.
(Akathist Matrona)

 

 

En daarom mag iedereen vol vertrouwen tot haar naderen, want net als de heilige Serafim van Sarov, heeft Matrona beloofd dat zij zal luisteren naar elke vraag, naar elke stille vergoten traan, naar elke smeekbede die tot haar gericht wordt.

 

 

Al wie hier nu aanwezig is, heeft nu de genadige gelegenheid, niemand hoeft naar Moskou te reizen en daarna uren in de rei aan te schuiven, want ze is hier aanwezig en u kunt haar vragen wat uw diepste verlangen en uw grootste nood is, en ook bidden voor het welzijn van uw familie, vrienden en uw broeders en zusters in het geloof. Daarom dank ik de heilige Matrona dat zij zich verwaardigt om in ons midden te komen en ons met haar aanwezigheid te heiligen.

 

Pervijze,9 juli 2017

 

 
Naar begin paginaNaar begin pagina

 

meer homilieŽn....

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden